برنامه کمپینگ در جنگلی بکر، کنار دریاچه زیبای چورت


افسون پاییز را در منطقه ای بکر به نظاره می نشینیم

جنگل هزار رنگ پاییزی 

دیدن مناظر جنگل

13 آبان 1390