- - - --

Sunday, October 30, 2011

Fw: نهم آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی خجسته بادنهم آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی خجسته باد


http://www.youtube.com/watch?v=EJTGI52iXkk

شادباش زادروز شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده نمی آیی چرا

یادگار سرزمین آب و اجدادی نمی آیی چرا
یادگار پادشاه خوب آبادی نمی آیی چرا

کوچه های غم گرفته در وطن یاد توهستند و پدر
کی رسد روز رهایی روز آزادی نمی آیی چرا

سه دهه مرگ و فلاکت در وطن خانه گزیده بی صدا
سه دهه درس پشیمانی به ما دادی نمی آیی چرا

با حضورت سبز می گردد سرای بی نشاط و سوت و کور
مهربانی با صفایی خنده رو شادی نمی آیی چرا

هم چو کوروش هستی و راهت نجات خلق ما از بند ظلم
فصل بارانی بهاری شاخ شمشادی نمی آیی چرا

تا که دنیا چرخ گردانش زمین را چرخش هرروزه است
سرزمین خشک دنیا را تو آبادی نمی آیی چرا

رفتی و ایران ما ویرانه شد پشت سرت تاریخ گفت
آه می دانم که تو قهری پر زفریادی نمی آیی چرا

ما پشیمانیم شاید قسمت ما بوده این دوران تلخ

ملت ما همچو شیرین گشته فرهادی نمی آیی چرا
   نهم آبان زادروز شاهزاده رضا پهلوی خجسته باد  
Please forward this email to your friends0 comments:

Post a Comment