- - - --

Thursday, October 27, 2011

خبرنامه برای khodrokar@googlegroups.com - 1 پیام در 1 موضوع

گروه: http://groups.google.com/group/khodrokar/topics

شما این ایمیل را دریافت کرده‌اید زیرا در Google Groups در khodrokar مشترک شده‌اید.
شما می‌توانید از طریق ایمیل، پست ارسال کنید.
برای لغو اشتراک از این گروه، یک پیام خالی ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از این گروه بازدید کنید.

--
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده اید که در گروه Google Groups "خودروکار" مشترک شده اید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به khodrokar@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به khodrokar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه های دیگر، از این گروه در http://groups.google.com/group/khodrokar?hl=fa دیدن کنید.

0 comments:

Post a Comment